Aluns Motor - OM OSS

GDPR

Den 25:e maj 2018 kom den Allmänna dataskyddsförordningen som också kallas för GDPR träda i kraft. GDPR gäller i alla EU länder och ersätter Dataskyddsdirektivet (95/46/EG) som antogs 1995. I Sverige har detta direktiv implementerats som personuppgiftslagen PUL. GDPR ersätter PUL.

I korthet innebär GDPR striktare regler kring hur personuppgifter får samlas in, lagras och hanteras. Det är krav på transparens kring datainsamling och lagring. Privatpersoner har möjlighet att kräva att få veta vilka data som lagras samt ha möjlighet att kräva att data raderas och/eller redigeras vid felaktig information. Dessutom har privatpersoner rätt att flytta sin data från ett företag till ett annat om så önskas.

Allt detta ställer både organisatoriska och tekniska krav på företag. Man ska ha koll på vilken data som lagras samt ha rutiner kring hur datalagring sker. Det behövs dessutom klara rutiner kring hur man tillhandahåller privatpersoners rättigheter om till exempel att få ut data om sig själv.